Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Chỉ sô ảnh hưởng của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt theo bảng xếp hạng V-CitationGate.


Một tạp chí khoa học vươn tầm quốc tế

Đó là Tạp chí khoa học (TCKH) của Trường Đại học Đà Lạt nhưng nhiều người chưa hẳn biết đến uy tín của ấn phẩm này.